"Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

курсовая работа

Висновок

Отже, презентація картезіанської свідомості, подана в концептах С. де Бовуар мало кореспондується з реальними чоловіками й жінками, які так чи інакше ввійшли в процес суспільної та символічної трансформації та щораз переживають зміни субєктивності та способи субєктивації. Сучасна ґендерна субєктивність є віддаленою від своїх універсалізуючих полюсів (у межах чоловічої чи жіночої груп). Вона виявляється через складний особистісний світ, часто розрізнений, який обєднує особистості, що знаходяться на взаємопересічних родових рівнях досвіду. Ця складна ідентичність як у межах жіночого, так і чоловічого роду є постійно реляційною, що вимагає постійного звязку з „Іншим”. Вона також є ретроспективною, оскільки ґрунтується на пасивно засвоєних нормах, соціокультурних зразках статевої поведінки та моделях жіночої та чоловічої тожсамості. Фундаментальне неспівпадіння тожсамості з традиційним картезіанським уявленням про свідомість, ретрансльоване в дебовуарівських теоретичних конструктах жіночого та чоловічого, сьогодні залишається відправною точкою для подальших дискусій.

Очевидним є її знаковий характер, притаманний для всієї доби Модернізму в напрацюванні проекту емансипації жінок. Праця є також визначальною для аналізу історико-філософського „плану іманентності” (за Дельозом), що відкривається для концептуальної спадкоємності та новотворчості проблематики статі. Звичайно, аналіз пізньомодерністської праці С. де Бовуар лише певною мірою дозволяє застосовувати поняття текстуальності. Можна цілком упевнено стверджувати, що саме цей своєрідний структурний міфологізм праці вже понад півсторіччя привертає увагу до авторської позиції С. де Бовуар та робить можливим розглянути функціонування цього пізньомодерністського тексту не лише на рівні мовних новацій, символіки значень, концептів, а й на рівні його значущості для подальших наукових розробок.

Список літератури

1. Барт Р. S/Z.- М.: Логос,1994. - 362 с.

2. Бовуар де С. Друга стать: В 2-х т.- К.: Основи, 1994. - Т.1. - 390 с.

3. Бовуар де С. Друга стать: В 2-х т.- К.: Основи, 1995. - Т.2. - 392 с.

4. Введение в гендерные исследования. Ч. I . Учебное пособие. Часть II . Хрестоматия. М. 2001.

5. Відгук М. Арбатової

6. Відгук А. Грицанова

7. Гендерные исследования. Сборник. Вып.2. М. 1999.

8. Клецина Ирина. Психология гендерных отношений: Теория и практика. СПб, 2004. 408 стр.

9. Между образом и знаком. Альчук Анна. // Преображение. Русский феминистский журнал. М., 1996.- №4. - С.360.

10. Основи теорії гендеру.- К.: К.І.С., 2004.- 536с.

11. Павличко Соломія Фемінізм.- К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002.- 324с.

Делись добром ;)